17.11.2023

СЪОБЩЕНИЕ

Общинската избирателна комисия – Камено е с мандат от 4 години - до следващите местни избори през 2027 год.

 

В този период може да входирате документи до ОИК в деловодството на община Камено, гр.Камено, ул.„Освобождение“, № 101, както и да се свържете с ОИК на ел.адрес: [email protected] или на тел. 0889531243 – Председател.

01.11.2023

РАЗЯСНЕНИЯ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ МАНДАТИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

            Във връзка с постъпили запитвания, Общинска избирателна комисия – Камено, дава следните разяснения, относно реда и начина за определяне на мандатите на общинските съветници в Община Камено, както следва:

            1.Според чл.453, ал.1 от Изборния кодекс (ИК) „Определянето на резултатите от гласуването за общински съветници се извършва по методика съгласно приложение № 5.“, а съгласно алинея втора на същия член „Резултатите от гласуването за общински съветници в изборите по пропорционалната система се определят по метода на Хеър-Ниимайер.“

            Към настоящото разяснение е приложена извадка на Приложение № 5 към ИК, с което може да се запознаете. Съгласно посоченото в цитираното приложение (т.1.1. от него), методиката използва метода „Хеър-Ниимайер“ – (МХ-Н) „Методиката използва метод на Хеър-Ниимайер (МХ-Н) за разпределяне на мандатите при избори за общински съветници.“. Съответно, според Раздел III Участие на партии и коалиции, т.3.1. „В разпределението на мандати участват партиите и коалициите, получили гласове не по-малко от гласовете, необходими за избиране на независим кандидат по раздел II.“, а съгласно посочения Раздел II – „Независим кандидат е избран, ако е получил брой гласове не по-малък от броя на действителните гласове в общината, с изключение на тези по чл. 438, ал. 1, т. 7, разделен на броя на общинските съветници в общинския съвет.“.

            От изложеното е видно, че при определяне на т.нар. общинска изборна квота следва да се вземат предвид всички действителни гласове и те да се разделят на броя на мандатите. В произведените на 29 октомври 2023 г. местни избори за общински съветници и кметове на територията на Община Камено за избиране на общински съветници има подадени общо 2818 действителни бюлетини, тоест има 2818 гласа. Те са сбор от подадените гласове за политическите партии, които получиха следния брой гласове:

 

 

№ в бюлетината

НАИМЕНОВАНИЕ

ГЛАСОВЕ

Процент от общите

1

КОАЛИЦИЯ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

402

14.27%

3

ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА

112

3.97%

7

ПП ГЕРБ

1 383

49.08%

20

ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

269

9.55%

25

СДС

239

8.48%

42

ВЪЗРАЖДАНЕ

257

9.12%

57

Движение за права и свободи – ДПС

156

5.54%

ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ

2818

100%

 

Не подкрепям никого

152

 

 

            След като общият брой действителни гласове е 2818, то те трябва да се разделят на броя на мандатите, които са 17 (седемнадесет), за община Камено. Така се получава, че общинската квота е равна на 166 гласа (2818 : 17 = 165,76).

 

            2.Разпределянето на мандатите по партии става по метода на Хеър-Ниимайер. Методиката за работа с метода е приета с Решение № 17-МИ от 7 юли 2011 г. за приемане на Методика за определяне на резултатите от гласуването за общински съветници и кметове. Тя е публикувана в ДВ, бр.53 от дата 12.07.2011г., официален раздел. Решението за приемане на методика е прието в изпълнение на разпоредбите на ИК, а именно на основание чл. 26, ал. 1, т. 27 и § 14, т. 1 от ПЗР на Изборния кодекс. Към самата методика, като приложение, е метода Хеър-Ниимайер.

 

            3.Според приетата методика за прилагане на метода Хеър-Ниимайер, след като се определи общинската избирателна квота, се пристъпва към определяне на партиите, които ще участват в разпределението на мандатите. Това са партиите, които са получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота – чл.8 от методиката „Право на участие в разпределението на мандатите по чл. 7 имат партиите, коалициите от партии и местните коалиции от партии, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота.“.

            Видно от приложената таблица е, че не следва да участват в разпределението ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА и ПП Движение за права и свободи – ДПС, тъй като са получили по-малко гласове от квотата.

 

            4.Разпределение на мандатите, между останалите партии, става при прилагане на метода Хеър-Ниимайер, според който:

 • Участие при разпределяне на мандатите имат партиите, коалициите от партии и местните коалиции от партии, получили действителни гласове за общински съветници не по-малко от общинската избирателна квота (чл. 9 от методиката);
 • Сумата от действителните гласове на партиите, коалициите от партии и местните коалиции от партии, които са получили гласове поне колкото квотата, се дели на броя на мандатите (квота на Хеър);
 • Получените действителни гласове за всяка партия, коалиция от партии и местна коалиция от партии се делят на полученото число по предходната точка;
 • Всяка партия, коалиция от партии и местна коалиция от партии получава толкова мандати, колкото е цялата част на полученото частно по предходната точка;
 • Оставащите мандати се разпределят между партиите, коалициите от партии и местните коалиции от партии по реда на намаляване на дробната част (остатъците) на полученото частно.

5.При спазване на метода се получава, че общият брой гласове на партиите, които участват в разпределението е 2550 гласа.

 

№ в бюлетината

НАИМЕНОВАНИЕ

Гласове

Квота

1

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

402

 

7

ПП ГЕРБ

1 383

 

20

ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

269

 

25

СДС

239

 

42

ВЪЗРАЖДАНЕ

257

 

ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ

2550

2550 : 17 = 150

 

            Съгласно метода Хеър-Ниймайер общия броя гласове на участващите в разпределението следва да се раздели на броя мандати – 2550 : 17 = 150. Полученото число, е числото, на което се делят броя гласове на всяка партия. Всяка партия, коалиция от партии и местна коалиция от партии получава толкова мандати, колкото е цялата част на полученото число. Оставащите мандати се разпределят между партиите, коалициите от партии и местните коалиции от партии по реда на намаляване на дробната част (остатъците) на полученото число.

 

            При прилагане на описания метод се получава следното:

 • БСП ЗА БЪЛГАРИЯ – 402 гласа, разделени на 150 дава 2 мандата и остатък 0,68.
 • ПП ГЕРБ – 1383 гласа, разделени на 150 дава 9 мандата и остатък 0,22;
 • ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД – 269 гласа, разделени на 150 дава 1 мандат и остатък 0,79333;
 • СДС – 239 гласа, разделени на 150 дава 1 мандат и остатък 0,59333;
 • ПП ВЪЗРАЖДАНЕ – 257 гласа, разделени на 150 дава 1 мандат и остатък 0,71333;

            Подредбата, според остатъка е:

 

НАИМЕНОВАНИЕ

Остатък

1.

ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

0,79333

2.

ВЪЗРАЖДАНЕ

0,71333

3.

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

0,68

4.

СДС

0,59333

5.

ПП ГЕРБ

0,22

 

            Видно е, че партиите получават общо 14 пълни мандата и остават за разпределяне 3 мандата. Те се разпределят по правилото на най-големия остатък. Това означава, че допълнителни мандати получават - ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД (0,79333 остатък) – 1 допълнителен мандат; ПП ВЪЗРАЖДАНЕ – (0,71333 остатък) – 1 допълнителен мандат и Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ – (0,68 остатък) – 1 допълнителен мандат.

Така, окончателното разпределение е следното:

 

№ в бюлетината

Партия / коалиция

Гласове

Брой пълни мандати

Брой мандати от допълнително разпределение

Общ брой мандати

1

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

402

2

1

3

7

ПП ГЕРБ

1 383

9

0

9

20

ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

269

1

1

2

25

СДС

239

1

0

1

42

ВЪЗРАЖДАНЕ

257

1

1

2

 

 

Приложения:

1.Приложение № 5 към Изборния кодекс;

2.Решение № 17-МИ от 7 юли 2011 г. за приемане на Методика за определяне на резултатите от гласуването за общински съветници и кметове. Решението и методиката, може да бъдат открити на електронен адрес: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=54296

 

01.11.2023

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНИ

Във връзка с Решение № 188/30.10.2023г. на ОИК – Камено и писмо с изх. № МИ-15-1191/31.10.2023г. на Централна избирателна комисия, ОИК – Камено, на основание т.7 от Решение № 1979-МИ от 18.08.2023г. на ЦИК, публикува предпечатен образец на бюлетините за гласуване в изборите за кмет на кметство Вратица и кмет на кметство Русокастро на 05 ноември 2023 г. в Община Камено, както следва:

Бюлетина за кмет на кметство Вратица

 

Бюлетина за кмет на кметство Русокастро

29.10.2023

ОТНОСНО ГЛАСУВАНЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

На вниманието на всички СИК:

Общинска избирателна комисия – Камено указва на всички секционни избирателни комисии (СИК), да обръщат внимание на избирателите, че следва да сгъват бюлетинити по начин, по който да не се вижда вотът им.

28.10.2023

ПОПЪЛВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ ОТ СИК

На вниманието на всички СИК:

С оглед отмяната на гласуването с машини, от ЦИК постъпи писмо с указания, относно попълване на протоколите, с което може да се запознаето от ТУК.

28.10.2023

ВАЖНО

На изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., както и на евентуален втори тур на изборите за кметове на 5 ноември 2023 г. гласуването във всички избирателни секции се произвежда само с хартиени бюлетини, съгласно Решение № 2819/27.10.2023 г. на ЦИК!

28.10.2023

ПОЛЕЗНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА СИК ПО ВРЕМЕ НА МЕСТНИ ИЗБОРИ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 ГОДИНА

За коректно попълване на Протоколите, които СИК трябва да предаде за обработка в ОИК , публикуваме линкове към ЕЛЕКТРОННИ ПРОТОКОЛИ предоставени от ЦИК:

Пояснение:

ЕЛЕКТРОНЕН ПРОТОКО – Симулатор за попълване на Протокол или Проверка на примерни данни от изборни резултати, отчетени в СИК.

 1. Електронен Протокол за Общински съветници (х)- проверка ТУК
 2. Електронен Протокол за Общински съветници (хм) - проверка ТУК
 3. Електронен Протокол за Кмет на Община (х) - проверка ТУК
 4. Електронен Протокол за Кмет на Община (хм) - проверка ТУК
20.10.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ

Общинска избирателна комисия - Камено, припомня че всяка партия, коалиция и инициативен комитет, които са регистрирали кандидатски листи в ОИК – Камено за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023г., има право да регистрира застъпници на кандидат или кандидатска листа. Общият брой на застъпниците не може да надвишава броя на секциите в избирателния район, които са 20 на брой.

 Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция. Кандидатските листи за общински съветници и за кметове, на една и съща партия, или коалиция, може да бъдат представлявани общо от един застъпник в една избирателна секция.

 За регистрация на застъпници в ОИК – Камено се подават:

1.Заявление от упълномощено лице /Приложение 72-МИ от изборните книжа - https://www.cik.bg/bg/mestni_izbori_2023/documents/

2.Декларация от застъпника /Приложение 74-МИ - https://www.cik.bg/bg/mestni_izbori_2023/documents/

3.Пълномощно 

 ВАЖНО: Списъкът със застъпниците се подава задължително и на електронен носител. За заместващи застъпници се подава Приложение 73-МИ от изборните книжа - https://www.cik.bg/bg/mestni_izbori_2023/documents Предложението за заместващи застъпници също задължително се подава и на електронен носител!

 Заявления могат да се подават до изборния ден – до 28.10.2023г., 17:00ч.

 Застъпниците са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден от ЦИК - https://www.cik.bg/bg/decisions/2173/2023-09-01

20.10.2023

ОБУЧИТЕЛНО ВИДЕО ЗА РАБОТА С МАШИНИ

Общинска избирателна комисия – Камено, уведомява че от „Сиела Норма“ АД е предоставено обучително видео за работа с машини за членовете на СИК. Видеото е достъпна от следния линк:

 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=1a60a7fe-45fb9910-1a67fbb3-ac1f6b7a7d18-30203e4563d53156&q=1&e=f3d1728b-c26d-484c-b86f-c6b38ac8d02a&u=https%3A%2F%2Fwww.cik.bg%2Fbg%2Fmestni_izbori_2023%2Fedu

 

 

19.10.2023

ПРЕДИЗБОРНА АГИТАЦИЯ

Общинска избирателна комисия Камено напомня на всички политически партии, коалиции и независими кандидати, както и на всички трети лица, че условията и реда за провеждане на предизборна агитация в изборите за общинските съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. е разяснен в Решение № 2469-МИ от 19 септември 2023 г. на ЦИК. В тази връзка, Общинска избирателна комисия Камено напомня, че със Заповед № РД-09-732/21.09.2023г. Кметът на Община Камено е определил местата, на които могат да се поставят агитационните материали.

18.10.2023

ПРЕДИЗБОРНИ ДИСПУТИ ПО БНР

Уведомяваме политическите партии и коалиции, че предизборната кампания за изборите за кметове и общински съветници ще бъде отразявана от БНР съобразно Споразумението, което Българското национално радие подписа с упълномощени представители на партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК за участие в изборите.

18.10.2023

ПРЕДИЗБОРНИ ДИСПУТИ

Уведомяваме политическите партии и коалиции, че предизборната кампания за изборите за кметове и общински съветници ще бъде отразявана от БНТ в рамките на редовни предавания и специално предназначени за това форми, описани подборно в Споразумението, което обществената телевизия подписа с упълномощени представители на партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК за участие в изборите.

18.10.2023

ЗАМЯНА НА ЧЛЕНОВЕ НА СИК

Уведомяваме политическите партии и коалиции, че след приемането на поименните състави на СИК, замените на членове става с писмо свободен текст, подписано от представляващ или упълномощено лице на ПП/КП (с еднократно представяне на пълномощно в което е видно, че лицето е упълномощено да прави замени в СИК) и задължително попълнена таблица на Excel. Пратените писма по електронна поща [email protected] трябва да са подписани и сканирани/заснети или подписани с електронен подпис. Таблицата и примерното писмо са приложени в настоящото съобщение.

 

Приложение – искане за замяна на членове на СИК

Приложение - таблица в Excel

При копиране и поставяне в таблицата, при операция поставяне/paste/ да не се ползва комбинацията CTRL+V ползваща се обичайно, а с десен бутон на мишката – поставяне на стойности, за да не се нарушава формата на клетките в таблицата.

 

16.10.2023

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

Общинска избирателна комисия – Камено, уведомява че се предоставя възможност за дистанционни (он-лайн) обучения на членовете на секционни избирателни комисии (СИК), насочени само за работа с машина за гласуване. Съгласно предварително изпратен от ОИК Камено график датите за обучение са 16 и 18 октомври 2023г. от 18часа, и 21 октомври 2023г. от 11ч. Обученията ще се провеждат посредством платформата Microsoft Teams.

Общинска избирателна комисия – Камено, уведомява членовете на секционни избирателни комисии на територията на Община Камено, че е задължително да присъстват на поне едно обучение. Общинска избирателна комисия – Камено, указва на членовете на секционни избирателни комисии на територията на Община Камено, че ако не могат да присъстват на обучение на посочените дати, да присъстват на обучение на някоя от посочените от „Сиела Норма“ АД дати за обучения.

Съгласно изпратената от „Сиела Норма“ АД информация обучения ще се провеждат на следните дати:

 

Моля, проследявайте конкретния ден и час за присъединяване към обученията, тъй като линковете (Click here to join the meeting) са индивидуални за всяко обучение.

ДАТА И ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ

ЛИНК КЪМ ОБУЧЕНИЕТО

 

1.

16 октомври 2023 г. (понеделник)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 353 234 923 897 

Passcode: EWZ6ow 

 

2.

16 октомври 2023 г. (понеделник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 319 764 785 407 

Passcode: KHwBrL 

 

3.

16 октомври 2023 г. (понеделник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 387 925 035 510 

Passcode: P2afxk 

 

4.

17 октомври 2023 г. (вторник)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 362 684 398 379 

Passcode: QEatP9 

 

5.

17 октомври 2023 г. (вторник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 342 492 580 985 

Passcode: LJzx2m 

 

6.

17 октомври 2023 г. (вторник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 338 384 937 46 

Passcode: Wt2RBU 

 

7.

18 октомври 2023 г. (сряда)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 360 863 499 707 

Passcode: SZvKDj 

 

8.

18 октомври 2023 г. (сряда)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 324 780 537 601 

Passcode: YKJAXT 

 

9.

18 октомври 2023 г. (сряда)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 384 101 028 204 

Passcode: mu4ZzL 

 

10.

19 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 317 314 062 653 

Passcode: QXYGjC 

 

11.

19 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 351 936 722 510 

Passcode: PKYJFA 

 

12.

19 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 318 086 235 475 

Passcode: NuCWdQ 

 

13.

20 октомври 2023 г. (петък)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 328 327 545 831 

Passcode: 2Nay82 

 

14.

20 октомври 2023 г. (петък)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 345 087 211 829 

Passcode: iXSCey 

 

15.

20 октомври 2023 г. (петък)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 324 575 468 614 

Passcode: keghro 

 

16.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 10:00 до 10:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 330 008 860 726 

Passcode: 9c4JyS 

 

17.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 11:00 до 11:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 346 144 268 620 

Passcode: GLYhG7 

 

18.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 12:00 до 12:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 319 092 895 938 

Passcode: MRxnoR 

 

19.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 16:00 до 16:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 323 234 523 850 

Passcode: rhpmv4 

 

20.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 398 168 282 046 

Passcode: rhf3R4 

 

21.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 336 870 748 600 

Passcode: HiRpRB 

 

22.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 333 037 192 38 

Passcode: oNxNc2 

 

23.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 10:00 до 10:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 365 212 671 479 

Passcode: MoFFyv 

 

24.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 11:00 до 11:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 393 693 344 100 

Passcode: Dry5CX 

 

25.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 12:00 до 12:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 333 937 853 834 

Passcode: JJjYSC 

 

26.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 16:00 до 16:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 373 658 124 13 

Passcode: bcPdPa 

 

27.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 381 443 486 722 

Passcode: tSaqVH 

 

28.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 315 301 573 022 

Passcode: 4wopM2 

 

29.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 365 953 275 341 

Passcode: 8mZvAP 

 

30.

23 октомври 2023 г. (понеделник)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 394 833 126 023 

Passcode: 6mGzR8 

 

31.

23 октомври 2023 г. (понеделник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 367 304 252 57 

Passcode: JdAVzD 

 

32.

23 октомври 2023 г. (понеделник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 387 219 525 726 

Passcode: YVfMiz 

 

33.

24 октомври 2023 г. (вторник)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 324 395 024 057 

Passcode: ZSn6Tm 

 

34.

24 октомври 2023 г. (вторник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 390 211 947 905 

Passcode: PLbw9d 

 

35.

24 октомври 2023 г. (вторник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 367 724 912 894 

Passcode: Snu54Q 

 

36.

25 октомври 2023 г. (сряда)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 321 921 910 724 

Passcode: DFT7qQ 

 

37.

25 октомври 2023 г. (сряда)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 351 220 102 507 

Passcode: NP4QmD 

 

38.

25 октомври 2023 г. (сряда)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 322 663 598 199 

Passcode: SX3fg2 

 

39.

26 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 352 277 023 399 

Passcode: XnXaMb 

 

40.

26 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 361 394 876 839 

Passcode: CXPeBE 

 

41.

26 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 341 739 232 635 

Passcode: 6zPWJp 

 

 

16.10.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Общинска избирателна комисия – Камено информира, че в избирателна секция в изборния ден може да присъства само един представител на партия, коалиция и инициативен комитет, регистрирали кандидати.

Общият брой на представителите на партия, коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район- за Община Камено – 20 представители.

Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък Приложение към Решение № 2664-МИ/13.10.2023 г. на ЦИК, съдържащ имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден.

Този списък се изготвя и представя в ОИК Камено и на електронен носител по приложения образец , който може да изтеглите от ТУК.

Списъкът се подписва и предава до изборния ден на общинската избирателна комисия- Камено от представляващия партията или представляващите коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. 

Условията и реда за участие на представители на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. е уреден в Решение №2664-МИ/13.10.2023 г. на ЦИК.

16.10.2023

ОБУЧЕНИЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

Общинска избирателна комисия – Камено уведомява всички членове на секционни избирателни комисии в Община Камено, че ще им проведе обучение за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. Обучението ще се състои на 24 октомври 2023 г. от 10:00 часа в залата на Народно читалище „Просвета-1927“, гр. Камено, ул. „Освобождение“, № 84.

На обучението следва да присъстват всички членове на назначените секционни избирателна комисия, в това число председател, замeстник-председател, секретар.

10.10.2023

ОБРАЗЦИ НА БЮЛЕТИНИ - МЕСТНИ ИЗБОРИ 29 ОКТОМВРИ 2023 г.

Във връзка с Решение № 100/02.10.2023 г. на ОИК – Камено и писмо с изх. № МИ-15-711/10.10.2023г. на Централна избирателна комисия, ОИК – Камено, на основание т.7 от Решение № 1979-МИ от 18.08.2023г. на ЦИК, публикува предпечатен образец на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в Община Камено, както следва:

1.Бюлетина за избор на общински съветници - Приложение № 1 към Решение № 100/02.10.2023г. на ОИК Камено - https://cik.is-bg.net/upload/217936/%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98+%D0%A1%D0%AA%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98.pdf

2.Бюлетина за избор на Кмет на Община Камено - Приложение № 2 към Решение № 100/02.10.2023г. на ОИК Камено - https://cik.is-bg.net/upload/217959/%D0%9A%D0%9C%D0%95%D0%A2+%D0%97%D0%90+%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%98%D0%9D%D0%90.pdf

3.Бюлетина за избор на Кмет на кметство Винарско - Приложение № 3 към Решение № 100/02.10.2023г. на ОИК Камено - https://cik.is-bg.net/upload/217963/%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%9E.pdf

4.Бюлетина за избор на Кмет на кметство Вратица - Приложение № 4 към Решение № 100/02.10.2023г. на ОИК Камено - https://cik.is-bg.net/upload/217972/%D0%92%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%A6%D0%90.pdf

5.Бюлетина за избор на Кмет на кметство Желязово - Приложение № 5 към Решение № 100/02.10.2023г. на ОИК Камено - https://cik.is-bg.net/upload/217975/%D0%96%D0%95%D0%9B%D0%AF%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%9E.pdf

6.Бюлетина за избор на Кмет на кметство Кръстина - Приложение № 6 към Решение № 100/02.10.2023г. на ОИК Камено - https://cik.is-bg.net/upload/217982/%D0%9A%D0%A0%D0%AA%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%9D%D0%90.pdf

7.Бюлетина за избор на Кмет на кметство Ливада - Приложение № 7 към Решение № 100/02.10.2023г. на ОИК Камено - https://cik.is-bg.net/upload/218043/%D0%9B%D0%98%D0%92%D0%90%D0%94%D0%90.pdf

8.Бюлетина за избор на Кмет на кметство Константиново - Приложение № 8 към Решение № 100/02.10.2023г. на ОИК Камено - https://cik.is-bg.net/upload/217978/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9E.pdf

9.Бюлетина за избор на Кмет на кметство Полски извор - Приложение № 9 към Решение № 100/02.10.2023г. на ОИК Камено - https://cik.is-bg.net/upload/217989/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%A1%D0%9A%D0%98+%D0%98%D0%97%D0%92%D0%9E%D0%A0.pdf

10.Бюлетина за избор на Кмет на кметство Русокастро - Приложение № 10 към Решение № 100/02.10.2023г. на ОИК Камено - https://cik.is-bg.net/upload/217995/%D0%A0%D0%A3%D0%A1%D0%9E%D0%9A%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E.pdf

11.Бюлетина за избор на Кмет на кметство Свобода - Приложение № 11 към Решение № 100/02.10.2023г. на ОИК Камено - https://cik.is-bg.net/upload/217999/%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%94%D0%90.pdf

12.Бюлетина за избор на Кмет на кметство Трояново - Приложение № 12 към Решение № 100/02.10.2023г. на ОИК Камено - https://cik.is-bg.net/upload/218003/%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%AF%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9E.pdf

13.Бюлетина за избор на Кмет на кметство Тръстиково - Приложение № 13 към Решение № 100/02.10.2023г. на ОИК Камено - https://cik.is-bg.net/upload/218008/%D0%A2%D0%A0%D0%AA%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%9E.pdf

14.Бюлетина за избор на Кмет на кметство Черни връх - Приложение № 14 към Решение № 100/02.10.2023г. на ОИК Камено - https://cik.is-bg.net/upload/218015/%D0%A7%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%98+%D0%92%D0%A0%D0%AA%D0%A5.pdf

 

 

04.10.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ

Всяка партия, коалиция и инициативен комитет, които са регистрирали кандидатски листи в ОИК – Камено за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023г. има право да регистрира застъпници на кандидат или кандидатска листа. Общият брой на застъпниците не може да надвишава броя на секциите в избирателния район, които са 20 на брой.

 

Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция. Кандидатските листи за общински съветници и за кметове, на една и съща партия, или коалиция, може да бъдат представлявани общо от един застъпник в една избирателна секция.

 

За регистрация на застъпници в ОИК – Камено се подават:

1.Заявление от упълномощено лице /Приложение 72-МИ от изборните книжа - https://www.cik.bg/bg/mestni_izbori_2023/documents/

2.Декларация от застъпника /Приложение 74-МИ - https://www.cik.bg/bg/mestni_izbori_2023/documents/

3.Пълномощно 

 ВАЖНО: Списъкът със застъпниците се подава задължително и на електронен носител. За заместващи застъпници се подава Приложение 73-МИ от изборните книжа - https://www.cik.bg/bg/mestni_izbori_2023/documents Предложението за заместващи застъпници също задължително се подава и на електронен носител!

 

Заявления могат да се подават до изборния ден – до 28.10.2023г., 17:00ч.

 

Застъпниците са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден от ЦИК - https://www.cik.bg/bg/decisions/2173/2023-09-01

04.10.2023

СПРАВКА ЗА НОМЕРА НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ И ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

Общинска избирателна комисия Камено уведомява избирателите, че Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството е осигурила алтернативни начини за справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. за всички избиратели български граждани.

Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

 • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/.
 • Чрез стационарен или мобилен телефон. Избира се 0800 1 4726 безплатно за цялата страна.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Вписването в избирателния списък по настоящ адрес може да се поиска не по-късно от 14 дни преди изборния ден /14 октомври 2023 г./. Искането /Приложение № 13-МИ от изборните книжа публикувани от ЦИК/ се прави писмено до кмета на общината/кметството. Искането може да бъде направено чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД ГРАО на адрес: https://regna.grao.bg/.

Адресната регистрация по настоящ адрес в съответното населено място трябва да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – 28.04.2023 г.

За общинските администрации, след идентификация с електронен подпис, сайтът https://www.grao.bg/elections/ предоставя възможност да обработят информацията за подадените до тях заявления за гласуване по настоящ адрес.

Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 17.10.2023 г.

28.09.2023

ПРОВЕРКА В СПИСЪЦИТЕ НА ЛИЦАТА ПОДКРЕПЯЩИ РЕГИСТРАЦИЯТА НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

Централната избирателна комисия уведомява гражданите, които при проверка в списъците на лица, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция/независим кандидат/инициативен комитет са установили неправомерно ползване на личните им данни, че следва да подават сигналите и жалбите за злоупотреба с личните им данни до Комисия за защита на личните данни, която е компетентният орган да ги разгледа. Подадените в ЦИК сигнали и жалби за злоупотреба с лични данни се препращат на КЗЛД по компетентност.

Проверка може да се направи ТУК

При технически проблеми с извършване на проверката може да сигнализирате на email адрес [email protected]

27.09.2023

ЖРЕБИЙ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПОРЕДНОСТТА ЗА УЧАСТИЕ В ДИСПУТИ

На 27 септември 2023 г. в 16.00 часа Общинската избирателна комисия Камено ще проведе жребий за определяне поредността за участие в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. Жребият ще се проведе в сградата на Община Камено, заседателна зала на общински съвет, в която се помещава Общинска избирателна комисия Камено. Тегленето на жребия ще се извърши публично и на него могат да присъстват представители на партии и коалиции, регистрирали в Общинска избирателна комисия Камено кандидатски листи за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., както и представители на съответните регионални радио- и телевизионни центрове на БНР и на БНТ.

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

27.09.2023

СЪОБЩЕНИЕ

Избирател български гражданин и/или гражданин на друга държава, членка на ЕС имащ статут на постоянно или продължително пребиваващ може да направи справка по ЕГН и ЛН в списъците на избиратели, подкрепящи участието в изборите за независим кандидат за общински съветник и кмет инициативните комитети, подкрепящи независим кандидат в ОИК Камено или на тел. +359877537500

19.09.2023

Съобщение

Във връзка с Решение 2122-МИ/29.08.2023 г. на ЦИК при подаване на предложението  за регистрация на кандидатски листи, от политически партии и коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, следва да се представят данните на кандидатите и на електронен носител, в структуриран вид  във формат EXCEL /съдържащ три отделни страници за всеки вид избор/ - изтеглете от тук.

19.09.2023

Регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Регистрирането на кандидатските листи в общинските избирателни комисии се извършва до 17:00 часа на 26 септември 2023 г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден).

В Решение № 2122-МИ от 29.08.2023г. на Централна избирателна комисия е определен реда за регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

Регистрирането на кандидатските листи се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:

-предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/ адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 51-МИ и Приложение № 52-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община се подава отделно предложение.

-предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване на кандидата (Приложение № 53-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;

-заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК (Приложение № 54-МИ от изборните книжа);

-кандидатът за общински съветник – гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя декларация по образец (Приложение № 55-МИ от изборните книжа), в която декларира:

а) гражданство и адрес на пребиваване в съответното населено място;

б) че не е поставен под запрещение;

в) данните от личната карта или паспорта и личен номер;

Кандидатът представя удостоверение от компетентните органи на държавата – членка на ЕС, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права. В случай че кандидатът не може да представи удостоверението, декларира, че не е лишен от право да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин.

-Пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията/местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подписват и/или подават от упълномощени лица.

19.09.2023

Относно регистрацията на независими кандидати

С Решение № 1994-МИ от 24.08.2023г. на Централна избирателна комисия е определен реда за определяне формата и структурирания електронен вид на списъка на избиратели, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г. 

С Решение № 1995-МИ от 24.08.2023г. на Централна избирателна комисия е определен реда за проверка на списъците с избиратели , подкрепящи регистрацията на независими кандидати за общински съветници или за кметове, издигнати от инициативни комитети за участие в изборите на 29 октомври 2023 г.

19.09.2023

На вниманието на инициативните комитети

Списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., се изготвят и в структуриран електронен вид на текстов файл. За въвеждане на данните в структуриран електронен вид се използва предоставената като приложение на Решение № 1994-МИ/24.08.2023г. на ЦИК електронна форма в EXCEL формат (изтегли тук - https://www.cik.bg/upload/193924/r1994-%D0%9C%D0%98-pril+1+ukazania+str+el+vid+sp+izbirateli+IK-%D0%9B%D0%93.xls ) и която следва да е попълнена съгласно указанията (изтегли тук - https://www.cik.bg/upload/193925/r1994-%D0%9C%D0%98-pril+2+ukazania+str+el+vid+sp+izbirateli+IK-%D0%9B%D0%93.doc ). 

Когато се завърши списъкът, файлът се записва – веднъж като файл във формат на Excel и втори път като CSV файл, като името на всеки от двата файла съдържа името на независимия кандидат за регистрация. Двата файла се записват на технически носител и се представят заедно с документацията.

 

 

 

 

12.09.2023

Регистрация на независим кандидат / инициативен комитет

С Решение № 1994-МИ от 24.08.2023г. на Централна избирателна комисия е определен реда за определяне формата и структурирания електронен вид на списъка на избиратели, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

С Решение № 1995-МИ от 24.08.2023г. на Централна избирателна комисия е определен реда за проверка на списъците с избиратели , подкрепящи регистрацията на независими кандидати за общински съветници или за кметове, издигнати от инициативни комитети за участие в изборите на 29 октомври 2023 г.

С Решение № 2121-МИ от 29.08.2023г. на Централна избирателна комисия е определен реда за регистрация на инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Инициативните комитети в срок до 17:00 часа на 18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден) представят в ОИК заявление за регистрация – Приложение № 42-МИ от изборните книжа. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подават от лицето, представляващо инициативния комитет.

ОИК извършва проверка на документите, приложени към заявлението и взема решение за регистрацията на инициативния комитет незабавно, но не по-късно от 18 септември 2023 г. – 40 дни преди изборния ден.

При установяване на непълноти или несъответствия ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 18 септември 2023 г. В регистъра на ОИК в графа „Забележки“ се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

Инициативен комитет може да поиска да бъде заличена регистрацията му за участие в съответния вид избор не по-късно от 32 дни преди изборния ден – 26 септември 2023 г. Заличаването се извършва след подадено до ОИК писмено заявление – Приложение № 43-МИ от инициативния комитет. Заявлението се подписва и подава от лицето, представляващо инициативния комитет. Към заявлението се прилага решение на инициативния комитет, подписано от всички членове, за заличаване на регистрацията му.

12.09.2023

Регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

В Решение № 2122-МИ от 29.08.2023г. на Централна избирателна комисия е определен реда за регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

Регистрирането на кандидатските листи се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:

-предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/ адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 51-МИ и Приложение № 52-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община се подава отделно предложение.

-предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване на кандидата (Приложение № 53-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;

-заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК (Приложение № 54-МИ от изборните книжа);

-кандидатът за общински съветник – гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя  декларация по образец (Приложение № 55-МИ от изборните книжа), в която декларира:

а) гражданство и адрес на пребиваване в съответното населено място;

б) че не е поставен под запрещение;

в) данните от личната карта или паспорта и личен номер;

Кандидатът представя удостоверение от компетентните органи на държавата – членка на ЕС, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права. В случай че кандидатът не може да представи удостоверението, декларира, че не е лишен от право да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин.

-Пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията/местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подписват и/или подават от упълномощени лица.

 

Регистрирането на кандидатските листи в общинските избирателни комисии се извършва от 19 септември до 17:00 часа на 26 септември 2023 г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден). 

Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат се предава на общинската избирателна комисия заедно с изброените документи в Решение № 2122-МИ от 29.08.2023г. на Централна избирателна комисия , не по-късно от 32 дни преди изборния ден – 26.09.2023 г.

При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат от листа на партия, коалиция или местна коалиция, партията и коалицията може не по-късно от 30 дни преди изборния ден – 28 септември 2023 г., да предложи за регистриране друг кандидат.

Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия, коалиция или местна коалиция се откаже, партията, коалицията или местната коалиция може да предложи за регистриране друг кандидат не по-късно от 30 дни преди изборния ден – 28 септември 2023 г.

Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия, коалиция или местна коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 7 дни преди изборния ден – 21.10.2023 г.

12.09.2023

Регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

С Решение 2218-МИ от  5 септември 2023г. на Централна избирателна комисия е определен реда за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Регистрация в ОИК на партии и коалиции, регистрирани в ЦИК

Партиите и коалициите в срок. до 17:00 часа на 18 септември 2023 г. (40 дни преди изборния ден) подават заявление за регистрация до ОИК –Приложение № 32-МИ от изборните книжа.

Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

За всеки отделен вид избор (общински съветници и кмет на община) се подава отделно заявление.

Общинската избирателна комисия извършва проверка на представените документи и взема решение за регистрация незабавно, но не по-късно от 18 септември 2023 г.

При установяване на непълноти или несъответствия ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 18 септември 2023 г. В регистъра на ОИК в графа „Забележки“ се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й не по-късно от 13 септември 2023 г. включително (45 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове самостоятелно, ако се е регистрирала в ЦИК в срок до 13 септември 2023 г. включително и в ОИК до 18 септември 2023 г.

Регистрация на местни коалиции в ОИК

В ОИК се регистрират местни коалиции за участие във всеки отделен вид избор на територията на съответната община.

Партиите и коалициите, участващи в състава на местна коалиция за един вид избор, не могат да се регистрират самостоятелно в ОИК за участие в същия вид избор.

Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й не по-късно от 13 септември 2023 г. включително (45 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове в състава на местна коалиция, ако се е регистрирала самостоятелно в ЦИК до 13 септември 2023 г. включително.

 

Заявлението за регистрация на местна коалиция – Приложение № 33-МИ от изборните книжа, се подава в ОИК в срок до 18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

Заявлението се представя по решение на местната коалиция и се подписва от лицата, представляващи коалицията, или от изрично упълномощени лица.

За всеки отделен вид избор се подава отделно заявление.

В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

Към заявлението се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 ИК, а именно:

- решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:

- за кой вид избор се създава;

- кой е упълномощен да я представлява;

Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и/или коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиции – ако има такъв).

Когато решението е за участие в повече от един вид избор в съответната ОИК се представя само един оригинал;

- образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;

- образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

- пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

- удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;

- имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

Общинската избирателна комисия извършва проверка за изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на местната коалиция и на представените документи и взема решение за регистрация на местната коалиция незабавно, но не по-късно от 18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

При установяване на непълноти или несъответствия ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 18 септември 2023 г. В регистъра на ОИК в графа „Забележки“ се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес, телефон или факс за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра на ОИК, като се отбелязват и датата и часът на уведомяването и имената на членовете на ОИК дали указанията.

В случай че указанията не са изпълнени в дадения срок, ОИК отказва регистрация.

Отказът на ОИК може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК.

Решението на ОИК, потвърдено с решение на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред Административния съд по местонахождение на съответната ОИК. В останалите случаи решението на ЦИК се обжалва пред Върховния административен съд.

Когато съдът отмени обжалваното решение, ОИК незабавно регистрира местната коалиция за участие изборите за общински съветници и за кметове независимо дали срокът за регистрация (18 септември 2023 г.) е изтекъл, но не по-късно от 32 дни преди изборния ден (26 септември 2023 г.).

Редът и сроковете за промени в състава и/или наименованието на местна коалиция и заличаване на регистрацията на партии, коалиции и местни коалиции от ОИК е определен в Решение 2218-МИ от  5 септември 2023г на Централна избирателна комисия .

11.09.2023

Съобщение

С Решение № 1994-МИ от 24.08.2023г. на Централна избирателна комисия е определен реда за определяне формата и структурирания електронен вид на списъка на избиратели, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г. 

С Решение № 1995-МИ от 24.08.2023г. на Централна избирателна комисия е определен реда за проверка на списъците с избиратели , подкрепящи регистрацията на независими кандидати за общински съветници или за кметове, издигнати от инициативни комитети за участие в изборите на 29 октомври 2023 г.

С Решение № 2121-МИ от 29.08.2023г. на Централна избирателна комисия е определен реда за регистрация на инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Инициативните комитети в срок от 09:00 часа на 09 септември 2023г. до 17:00 часа на 18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден) представят в ОИК заявление за регистрация – Приложение № 42-МИ от изборните книжа. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подават от лицето, представляващо инициативния комитет.

ОИК извършва проверка на документите, приложени към заявлението и взема решение за регистрацията на инициативния комитет незабавно, но не по-късно от 18 септември 2023 г. – 40 дни преди изборния ден.

При установяване на непълноти или несъответствия ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 18 септември 2023 г. В регистъра на ОИК в графа „Забележки“ се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

Инициативен комитет може да поиска да бъде заличена регистрацията му за участие в съответния вид избор не по-късно от 32 дни преди изборния ден – 26 септември 2023 г. Заличаването се извършва след подадено до ОИК писмено заявление – Приложение № 43-МИ от инициативния комитет. Заявлението се подписва и подава от лицето, представляващо инициативния комитет. Към заявлението се прилага решение на инициативния комитет, подписано от всички членове, за заличаване на регистрацията му.

10.09.2023

Работно време и контакт с ОИК Камено

Общинска избирателна комисия Камено, мандат 2023-2027, започна своята работа. Работното време на ОИК – Камено е от 9:00 часа до 17:00 часа всеки календарен ден, освен в дните, в които изтичат сроковете, визирани в ИК и Решенията на ЦИК, като при необходимост се удължава до взимане на съответните решения и извършване на необходимите действия.

 

За контакт с ОИК – Камено:

Телефони:

+359889531243 – Председател

+359877537500 - Приемна ОИК

 

електронен адрес: [email protected]

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 200 / 05.11.2023

  относно: Решение за избиране/балотаж на кмет на кметство Русокастро;

 • № 199 / 05.11.2023

  относно: Решение за избиране/балотаж на кмет на кметство Вратица

 • № 198 / 05.11.2023

  относно: Определяне на край на изборния ден

всички решения