30.10.2015

Съобщение

На 30.10.2015г. от 16.00 часа ще се проведе заседание на ОИК Камено

23.10.2015

Съобщение

На 23.10.2015г. от 12.00 часа ще се проведе заседание на ОИК Камено

22.10.2015

Съобщение

На 22.10.2015г. от 16.00 часа ще се проведе заседание на ОИК Камено

21.10.2015

Съобщение

На 21.10.2015г. от 14.30 часа ще се проведе заседание на ОИК Камено

18.10.2015

Съобщение

На 18.10.2015г. от 12.30 часа ще се проведе заседание на ОИК Камено

17.10.2015

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Определяне на мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в предвижването да гласуват на изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 год.

Във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и кметове и на национален референдум на 25 октомври 2015 г., в изпълнение на Решение № 1549-МИ от 27.08.2015 г. на ЦИК, в съответствие с т.91 от Хронограмата за избори за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 год., одобрена с Решение № 1516-МИ/11.08.2015 год. на Централната избирателна комисия, и с т.60 от Хронограмата провеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 год., и на основание чл.87, ал.1, т.11 във връзка с чл.234, ал.1 от Изборния кодекс и § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Общинска избирателна комисия Камено,

ОБЯВЯВА:

 Мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в предвижването да гласуват в изборния ден на изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 год. в Община Камено, както следва:

В Община Камено са организирани и обозначени специализирани избирателни секции съответно:

 • СИК 02 08 00 001 – Зала „Гражданска отбрана”
 • СИК 02 08 00 002 - СОУ „Христо Ботев”

За избирателите с увредено зрение или със затруднения в предвижването при гласуването в изборния ден на изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 год. в Община Камено, е създадена организация за транспортиране в деня на изборите.

Заявки могат да се правят в Общинска администрация Камено както следва:

 

дата

телефон и адрес за връзка

час

до 23.10.2015 г. включително

05515 2003

0897099843

Гр.Камено, ул.Освобождение № 101

от 8:00 ч. до 12:00 ч.

и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

на 24.10.2015 г.

05515 2003

0897099843

Гр.Камено, ул.Освобождение № 101

от 9:00 ч. до 12:00 ч.

и от 14:00 ч. до 17:00 ч.

на 25.10.2015 г.

05515 2003

0897099843

Гр.Камено, ул.Освобождение № 101

от 6:00 ч. до 18:00 ч. непрекъснато

 

От заявителите се изисква да посочат: адрес, от който да бъдат взети; номер на секция, в която ще гласуват и дали се придвижват с помощни средства.

15.10.2015

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Относно определяне  на реда, дата, час и място за провеждане на обучение на членовете на СИК, назначени за провеждане на изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 год.

   

Предвид Решение № 2525-МИ/НР/08.10.2015 год. на Централната избирателна комисия относно приемане на Методически указания за секционните избирателни комисии за изборите за общински съветници и за кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015 г. и Решение № 2523-МИ/НР/08.10.2015 год. на Централната избирателна комисия относно приемане на Методически правила за дейността на Обучителното звено към ЦИК при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г., и на основание чл.87, ал.1, т.4 от Изборния кодекс и § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Общинска избирателна комисия – Камено,

Реши:

 Обучението на членовете на Секционните избирателни комисии, назначени за провеждане на изборите за общински съветници и за кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015 г. в Община Камено, да се проведе на 20.10.2015 год. (вторник) от 10:00 часа в залата на Гражданска отбрана в гр.Камено.

 

 

 

15.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия - Камено на 15.10.2015г. е насрочено за 13.00 ч.

08.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия - Камено на 08.10.2015г. е насрочено за 15.00 ч.

01.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия - Камено на 01.10.2015г. е насрочено за 13.30 ч.

30.09.2015

Съобщение

ОТНОСНО: Условията и реда за участие на ЗАСТЪПНИЦИ на кандидатски листи в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

 

 1. Кандидатите на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да имат застъпници, които подпомагат и представляват интересите на кандидатите пред държавните и местните органи, обществените организации и избирателните комисии. Застъпник може да бъде лице, което е навършило 18 години, не е поставено под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода.
 2. Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.
 3. Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.
 4. Застъпниците се регистрират в съответната ОИК чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (ИЗТЕГЛИ ТУК Приложение № 68-МИ от изборните книжа), подадено до 23 октомври 2015 г. - един ден преди изборния ден. Заявлението се подписва от представляващия/те партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Към заявлението задължително се представя списък по образец на хартиен носител в един екземпляр (ИЗТЕГЛИ ТУК списък) и на технически носител в електронен вид excel формат. Списъкът се подписва от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.
 5. Общинската избирателна комисия приема решение за регистрация и издава удостоверения на регистрираните застъпници в един екземпляр, по образец Приложение № 72-МИ от изборните книжа. Застъпниците се легитимират с издаденото удостоверение за периода от регистрирането им до обявяването на резултатите от изборите, съответно втория тур на избор за кмет където такъв е произведен, а в изборния ден и с утвърдения отличителен знак.
 6. Всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район. Заместващите застъпници се регистрират в съответната ОИК до изборния ден по реда на т. 4 чрез предложение по образец (ИЗТЕГЛИ ТУК Приложение № 69-МИ от изборните книжа).
 7. За повече подробности в Решение № 2113-МИ/11.09.2015 год. на ЦИК.
30.09.2015

Съобщение

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерството на регионалното развитие благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

- През  Интернет  на адрес http://www.grao.bg/elections/ Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път и да се регистрират издадените "Удостоверения за гласуване в определено населено място“ от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.

- Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

30.09.2015

Съобщение

ОТНОСНО: Условията и реда за участие на ПРЕДСТАВИТЕЛИ на партии и коалиции в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

 

 1. Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.
 2. В избирателната секция в изборния ден може да присъства само един представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, регистрирали кандидати. В изборния ден представителите не са обвързани с конкретна избирателна секция.
 3. Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден (ИЗТЕГЛИ ТУК примерно пълномощно - незадължително). Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите.
 4. Списъкът по предходната точка се подписва и предава до 24 октомври 2015 г. включително на ОИК в съответния изборен район от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид (ИЗТЕГЛИ ТУК списък), като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.
 5. До изборния ден всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да оттегли пълномощното на свои представители. Оттеглянето се извършва писмено от представляващия съответната партия, коалиция, местна коалиция или от упълномощено от него лице, а на представител на инициативен комитет от представляващото инициативния комитет лице. В ОИК се представят писмените доказателства, че пълномощното е оттеглено.
 6. Представителите се легитимират с пълномощно от представляващия съответната партия, коалиция, местна коалиция или упълномощено от него лице.
 7. При произвеждане на втори тур за избор на кмет упълномощените за първия тур представители запазват статута си, а партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да упълномощят и нови представители между двата тура.
 8. За повече подробности в Решение № 2113-МИ/11.09.2015 год. на ЦИК.

 

30.09.2015

ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ, ЧИЙТО ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС СА В РАЗЛИЧНИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места на територията на Република България, може да поиска да бъде вписан в списъка по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден /до 10.10.2015 г. включително/. 

 

* При избори за общински съветници и кметове искането се прави, при условие че избирателят има настоящ адрес през последните 6 месеца преди изборния ден в съответното населено място - до 24.04.2015 г.

 

Искането се прави писмено до кмета на общината, кметството или до кметския наместник с подаване на Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес/по образец: за местни избори -Приложение № 12-МИ и за национален референдум - Приложение №  18-НР/. Същите са на разположение в Центъра за административно обслужване на Община Камено, както и в кметствата и кметските наместничества. 

Избирател, който е включен в избирателните списъци за националния референдум и за общински съветници и кметове в различни населени места и не може с искане за гласуване по настоящ адрес да гласува на националния референдум и изборите в едно и също населено място трябва да подаде Заявление - декларация за издаване на удостоверение за гласуване в определено място при произвеждане на национален референдум. Заявлението се подава до общинската администрация по постоянния адрес на избирателя, където е включен в избирателния списък за гласуване на националния референдум, не по-късно от 14 дни преди деня на референдума /до 10.10.2015 г. включително/.

30.09.2015

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПЪЛНОТИ И ГРЕШКИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление /по образец/ до кмета на общината, кметството или кметския наместник, не по-късно от 7 дни преди изборния ден /до 17.10.2015 г. включително/.

Заявленията за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък можете да свалите от сайта на ЦИК: Приложение №7 - за местните избори и Приложение №12 - за национален референдум. Същите са на разположение в Центъра за административно обслужване на Община Камено, както и в кметствата и кметските наместничества.

До 22.10.2015 г. включително избиратели, които са пропуснати в избирателните списъци за избори за общински съветници и кметове и за национален референдум, както и  тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени, могат да подадат Заявление за вписване в избирателния избирателния списък /по образец/ за местни избори - Приложение №10 и за национален референдум - Приложение №13

23.09.2015

Съобщение

ОИК  Камено ОБЯВЯВА следната поредност за представяне на партиите и коалициите в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ, в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 год.:

 

№ 1 - ПП АТАКА 

№ 2 – ИК Георги Петров Ганчев

№ 3 - БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

№ 4 - НОВА АЛТЕРНАТИВА

№ 5 - РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

№ 6 – ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

№ 7 – Политическа партия ЩИТ

№ 8 – ИК Жельо Василев Вардунски

№ 9 – ИК Румяна Атанасова Сотирова

№ 10 – ПП АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/  

№ 11 – Движение за права и свободи – ДПС

№ 12 – НАРОДЕН СЪЮЗ

№ 13 – ПП ГЕРБ

№ 14 – НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)

№ 15 – ИК Иванка Димитрова Драгова

 

Формите, темите на предизборната кампания, форматите и екипите се определят от ръководителите на регионалните радио- и телевизионни центрове и упълномощени представители на партиите и коалициите, регистрирали кандидати.

23.09.2015

Съобщение

ОИК Камено ОБЯВЯВА следната поредност на номерата на партиите и коалициите в бюлетината за провеждане на в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 год.:

 

№ 1 – НОВА АЛТЕРНАТИВА

№ 2 – ИК Иванка Димитрова Драгова

№ 3 – ИК Жельо Василев Вардунски

№ 4 – ИК Румяна Атанасова Сотирова

№ 5 - ПП АТАКА

№ 6 – НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)

№ 7 – ИК Георги Петров Ганчев

№ 8 – БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

№ 9 – РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

№ 10 – АБВ /Алтернатива за българско възраждане/

№ 11 – ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

№ 12 – Движение за права и свободи – ДПС

№ 13 – ПП ГЕРБ

№ 14 – НАРОДЕН СЪЮЗ

№ 15 – Политическа партия ЩИТ

Когато партиите и коалициите не са регистрирали кандидатска листа, в бюлетината не се изписва техният номер и не се оставя празен ред в бюлетината.

17.09.2015

Съобщение

1. Общинска избирателна комисия Камено указва на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в местните избори на 25 октомври 2015 г., че за извършване на проверката по чл. 414, ал.2 от ИК е необходимо, при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи да прилагат копия от личната карта или личния паспорт на всеки кандидат. Общинската избирателна комисия извършва служебна проверка при приемане на документите, след което връща на приносителя копията от документите за самоличност на кандидатите, включени в съответната кандидатска листа.

2. ОИК указва на партиите, коалициите и инициативните комитети, че при регистрацията на кандидатите и кандидатските листи следва да представят писмено предложение от партия, коалиция или инициативен комитет, съдържащо имената, ЕГН (Личен номер), Постоянен адрес (Настоящ адрес) или адрес на пребиваване (за кандидатите, граждани на ЕС) на кандидатите за общински съветници и/или кметове (Приложение №58-МИ от Изборните книжа, приети с Решение №1512-МИ/04.08.2015 на ЦИК, обнародвано в ДВ. 61/11.08.2015).

Предложението се подписва от представляващия/те партията или упълномощено/и лице/а или от изрично упълномощено/и лице/а. Същото се представя и на електронен носител.

3. Във връзка с постъпили въпроси, Общинската избирателна комисия указва на партиите, коалициите и инициативните комитети, че при регистрацията на кандидатите и кандидатските листи в изборите на 25 октомври 2015 г., не се изисква представяне на свидетелство за съдимост.

В този смисъл е и Решение №1632-МИ/31.08.2015 на ЦИК Проверката на кандидатите се извършва служебно от ЦИК, съгласно решение № 2000-МИ/08.09.2015 на ЦИК.

16.09.2015

Съобщение

За сведение на заинтересованите, образци на документи, както и хронограма за изборите за общински съветници икметове на 25.09.2015г. и хронограма за провеждане на национален референдум на 25.09.2015 г. можете да намерите тук.

16.09.2015

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ
Общинска избирателна комисия - Камено, уведомява заинтересованите, че началният срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници и за кметове е 15 септември 2015 г., 9:00ч.

Крайният срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи е 22 септември 2015г., 18:00 ч.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:30 часа, в сградата на Община Камено.

Едновременно с документите за регистриране на кандидатските листи, данните на кандидатите се представят и на електронен носител, в структуриран вид във формат EXCEL. Списъкът с данни за всяка заявена за регистрация кандидатска листа съдържа следните колони:

- номер по ред;

- ЕГН;

- собствено име;

- бащино име;

- фамилно име;

- наименованието (абревиатурата) на партията или коалицията, заявила за регистрация съответната кандидатската листа или инициативен комитет, когато кандидатът е заявен за регистрация като независим;

- общината, където е заявен за регистрация кандидата;

- населеното място, където е заявен за регистрация кандидата (колоната се попълва само за кандидатите за кмет на кметство)

14.09.2015

Съобщение

На 14.09.2015г. от 18.00 часа ще се проведе заседание на ОИК Камено

13.09.2015

Съобщение

На 13.09.2015 г. от 14.30 часа ще се проведе заседание на ОИК Камено по приложения дневен ред

https://cik.is-bg.net/upload/7492/_13.09.docx

10.09.2015

Съобщение

На 10.09.2015г. от 17.00 часа ще се проведе заседание на ОИК Камено при следния дневен ред:

дневен ред 10.09.2015

07.09.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК Камено е насрочено за 17.30 часа на 07.09.2015г.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 237 / 03.11.2015

  относно: Решение избор- кмет на Община Камено

 • № 236 / 03.11.2015

  относно: Решение избор- кмет на кметство с.Тръстиково

 • № 235 / 03.11.2015

  относно: Решение избор- кмет на кметство с.Полски извор

всички решения